درباره ما

کمیته ها و گروه ها

هيأت رئيسه

item
a
  • دكتر رضا پايدار
  • عضو هيأت رئيسه

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران

item
a
  • دكتر محمدرضا آي
  • عضو هيأت رئيسه

رئيس مركز تحقيقات تصويربرداري سلولي و مولكولي و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

item
a
  • دكتر حسين قديري
  • عضو هيأت رئيسه

عضو عيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

كميته اجرايي

item
a
  • راضیه سلگی
  • عضو کمیته اجرایی

item
a
  • زهرا سادات مجابی
  • هیت اجرایی کارگروه