درباره ما

کارگروه تصویربرداری پزشکی وابسته به انجمن فیزیک پزشکی ایران فعالیت رسمی خود را از تابستان 1394 آغاز نموده است. این گروه متشکل از افراد متخصص در حوزه های مختلف تصویربرداری پزشکی است که حول اهداف زیر گرد هم آمده اند:
  • آموزش و توانمندسازی فیزیکدانان تصویربرداری پزشکی در حوزه های مختلف از طریق برگزاری دوره های مدون کشوری
  • تعیین جایگاه و ضرورت حضور فیزیکدانان تصویربرداری پزشکی در مراکز تصویربرداری از طریق انتشار کتب، اطلاعیه ها، استانداردهای بین المللی و برگزاری نشست ها
  • تلاش در جهت استانداردسازی فرآیندهای تصویربرداری پزشکی از طریق تعامل با دیگر متخصصین فعال در این حوزه و انتشار اسناد مربوط به آن
  • برقراری ارتباط موثر با دیگر انجمن ها و گروه های مرتبط و تشکیل گروه های مشترک و تلاش جهت تقویت هم افزایی در راستای اهداف اعلام شده 

کارگروه تصویربرداری پزشکی، زیر شاخه هایی را نیز تشکیل داده است که به شرح زیر می باشد:
  • تصویر برداری پرتوی ایکس و سی تی اسکن
  • تصویر برداری تشدید مغناطیسی
  • تصویر برداری پزشکی هسته ای و پت
  • تصویر برداری فراصوت
  • دزیمتری و حفاظت در تصویر برداری پزشکی
  • تضمین و کنترل کیفی در تصویر برداری پزشکی